Rodo

  W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będą Pani/Panu przysługiwały wskazane poniżej prawa.

Ponadto, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO informujemy o następujących zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

A. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Mobart spółka jawna Stachura & Stachura z siedzibą w Częstochowie, NIP 5732799459, biuro@mobart.pl

B. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1lit. b RODO),

 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,

 • realizacji obowiązków reklamacyjnych (gwarancja i rękojmia) w terminie i w formie przewidzianej właściwymi przepisami prawa,

 1. w celu wykonania praw i obowiązków stron umowy, np. sądowego wyegzekwowania należności pieniężnych,

 2. w celu w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie udostępnionych danych, np. podatkowe.

   2. Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe:

 1. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków,

 2. przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,

 3. na czas tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Administratora,

 4. na czas dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej podmiotu, którego dane osobowe dotyczą.

C. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Posiada Pani/Pan prawo do:

 •  dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO: mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jaki sposób. ,

 • sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

 • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu.,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa  zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,

 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora narusza przepisy RODO;

Z praw, wskazanych w pkt 1) – 7) powyżej Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, w zakładce KONTAKT, lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem mailowym.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych, skutkuje rozwiązaniem zawartej już z Państwem umowy sprzedaży i brakiem możliwości dalszej współpracy.

D. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych następującym podmiotom:

 1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,

 2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora,

 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów,

 5. biurom informacji gospodarczej,

 6. podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

                                                                                                                                             

2. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje, wbrew prawu, podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach Sklepu internetowego lub stacjonarnego. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań oraz w przypadkach gdy Pan/Pani wyraziła na to zgodę.

 

3. Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

E. ŹRÓDŁA UZYSKANIA ZGÓD

1. W trakcie trwania umowy Administrator może uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnia się roszczenia z umowy.

F. RACHUNEK BANKOWY

Dane dotyczące rachunku bankowego uzyskane przez Administratora na skutek przelewu bankowego będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy wpłata została dokonana poprawnie, a w razie potrzeby w celu dokonania zwrotu, a także w celu dochodzenia roszczeń.

G. WARUNEK ZAWARCIA UMOWY

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym Administratora, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy.

H. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

I. PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

J. COOKIES

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).